1

Cách kê khai bổ sung, điều chỉnh làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ, đồng thời làm tăng số thuế GTGT phải nộp


Hướng dẫn cách kê khai bổ sung thuế gtgt điều chỉnh: Làm giảm số thuế được khấu trừ đồng thời làm tăng số thuế phải nộp

Trường hợp: Người nộp thuế lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ, đồng thời làm tăng số thuế GTGT phải nộp thì đối với số thuế điều chỉnh tăng, người nộp thuế nộp số tiền thuế tăng thêm đồng thời tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định; đối với số thuế GTGT được khấu trừ bị điều chỉnh giảm người nộp thuế không phải nộp bổ sung số thuế sau khi kê khai bổ sung, điều chỉnh, không tính phạt nộp chậm tiền thuế GTGT. Số thuế GTGT không được khấu trừ, người nộp thuế điều chỉnh vào chỉ tiêu – Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh.

Ví dụ 1:
Công ty G vào tháng 8/2011 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 1/2011 làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ 200 triệu đồng chuyển kỳ sau, đồng thời làm phát sinh số thuế GTGT phải nộp tăng 100 triệu đồng (tờ khai thuế GTGT tháng 1/2011 có số thuế GTGT chưa được khấu trừ chuyển sang kỳ sau 200 triệu, nay điều chỉnh giảm số thuế GTGT không được khấu trừ là 300 triệu, dẫn tới tờ khai thuế GTGT tháng 1/2011 phát sinh số thuế GTGT phải nộp là 100 triệu) thì đối với số thuế GTGT phải nộp tăng thêm 100 triệu, người nộp thuế phải nộp thuế, tính phạt nộp chậm; đối với số thuế GTGT 200 triệu đồng không được khấu trừ được điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT của tháng 8/2011 – tháng lập hồ sơ kê khai bổ sung điều chỉnh (kê khai điều chỉnh vào chỉ tiêu – Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước).

Hồ sơ Công ty G nộp cho cơ quan thuế: 
– Đối với việc điều chỉnh làm tăng số thuế GTGT phải nộp của tháng 1/2011 là 100 triệu đồng: Tại thời điểm phát hiện ra sai lệch, Công ty G thực hiện kê khai bổ sung, điều chỉnh để nộp thuế 100 triệu đồng và tính phạt nộp chậm. Hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh nộp cho cơ quan thuế gồm:

+ Bản giải trình bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS của kỳ kê khai thuế GTGT điều chỉnh tháng 1/2011;
+ Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2011 đã điều chỉnh tăng số thuế GTGT phải nộp 100 triệu đồng;
+ Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có).

– Đối với việc điều chỉnh làm giảm số thuế GTGT khấu trừ của tháng 1/2011 là 200 triệu đồng: Công ty G thực hiện điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT của tháng 8/2011. Hồ sơ kê khai thuế GTGT tháng 8/2011, Công ty G nộp cho cơ quan thuế có kèm theo bản sao: Bản giải trình bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS của kỳ kê khai thuế GTGT điều chỉnh tháng 1/2011 và Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2011 đã điều chỉnh đã nộp trước đây.

Ví dụ 2:

Công ty kế toán Hà Nội

MST: 0104247876

Kỳ khai thuế GTGT T4/2011 cty Hỗ trợ có số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu 43): 200trđ.

Ngày 10/06/2012 Cty phát hiện khai trùng một hóa đơn đầu vào

–         Số tiền hàng: 600tr

–         Số tiền thuế: 60tr

Hồ sơ phải nộp cơ quan thuế gồm:

+ Tờ khai bổ sung in làm 3 bộ mang nộp cơ quan thuế (Sau khi đ/c Tờ khai chỉ tiêu 43 là 140tr + giải trình bổ sung, điều chỉnh chênh lệch 60tr )

+ Phô tô hóa đơn.

+ Trên tờ khai T5/2012 (tháng phát hiện sai sót) gõ thêm vào chỉ tiêu [37] : 60tr

không tính phạt chậm nộp

dieu chinh thue

16

+ Nếu sau khi điều chỉnh  phát sinh dương (chỉ tiêu 40):

Khai 01/KHBS; số thuế chênh lệch dương thì phải tính phạt chậm nộp; nộp số thuế psinh dương và tiền phạt chậm nộp.

Ví dụ 5:

Công ty Kế Toán Hà Nội

MST: 0104247876

Kỳ khai thuế T5/2012 Cty có số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu 43): 50trđ.

Ngày 10/07/2012 Cty phát hiện khai trùng một hóa đơn đầu vào.

–         Số tiền hàng: 1,4 tỷ

–         Số tiền thuế: 140 tr

 

Trả lời:

Công ty khai 01/KHBS chỉ tiêu 40 là 90trđ.(nộp phạt chậm nộp từ 21/06 đến 10/07: 90 x 0.05% x số 20  ngày = 900 000 đ

Công ty điều chỉnh số tiền 50trđ vào chỉ tiêu [37 ] của tờ khai T6/2012; không tính phạt chậm nộp của 50tr.

 

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác