1

Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN trên mẫu 02/KK- TNCN


Để nhìn chi tiết từng chỉ tiêu của tờ khai thuế TNCN các bạn cần có mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân.

Tham khảo tại đây: Mẫu tờ khai thuế TNCN 02/KK-TNCN

 

Hướng dẫn khai từng chỉ tiêu:

Từ chỉ tiêu [01] Kỳ tính thuế đến chỉ tiêu [20] Hợp đồng đại lý thuế

[21]  Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế: Là tổng số cá nhân (người) đã đến mức phải khấu trừ thuế trong kỳ = [22]+[23].

[22] Là số cá nhân (người) cư trú đã đến mức phải khấu trừ thuế trong kỳ.

[23]  Là số cá nhân (người) không cư trú đã đến mức phải khấu trừ thuế trong kỳ.

[24] Tổng TNCT trả cho cá nhân: là các khoản thu nhập bao gồm tiền lương, tiền thưởng và các kho ản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà cơ quan chi trả thu nhập đã trả cho cá nhân lao động trong kỳ = [25]+[26]+[27].

[25] Là tổng các khoản thu nhập trả cho các cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao đông từ 3 tháng trở lên.

[26] Là tổng các khoản thu nhập trả cho các cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng.

[27] Là tổng các khoản thu nhập trả cho các cá nhân không cư trú.

[28] Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện khấu trừ thuế: là tổng số thu nhập chi trả cho cá nhân thuộc diện khấu trừ thuế thu nhập trong kỳ = [29]+[30]+[31].

[29] Là tổng các khoản thu nhập trong kỳ đã trả cho các cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên đến mức phải khấu trừ thuế.

[30] Là tổng số thu nhập trong kỳ đã trả cho cá nhân cư trú thuê ngoài không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng có thu nhập từ tiền lương, tiền công đến mức khấu trừ (từ 500.000VNĐ/lần trở lên).

[31] Là tổng các khoản thu nhập trong kỳ đã trả cho các cá nhân không cư trú phải khấu trừ thuế.

[32] Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ: là tổng số thuế thu nhập đã khấu trừ của cá nhân trong kỳ = [33]+[34]+[35].

[33] Là tổng số thuế đã khấu trừ theo biểu thuế luỹ tiến từng phần trong kỳ của các cá nhân có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên.

[34] Là số thuế thu nhập đã khấu trừ từ tiền lương, tiền công trả cho cá nhân thuê ngoài trong kỳ = [30] x 10%.

[35] Là tổng số thuế mà tổ chức, cá nhân khấu trừ 20% từ thu nhập từ tiền công, tiền lương đã trả cho cá nhân không cư trú = [31] x 20%.

 

Ví dụ 3TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI, MST: 0304874634, địa chỉ: 432 lê trọng tấn – Thanh xuân – Hà Nội. Công ty ký hợp đồng lao động với 13 cá nhân người Việt Nam (hợp đồng dài h ạn: 8 người; hợp đồng trên 3 tháng < 1 năm: 2 người; hợp đồng dưới 3 tháng: 03 người) và 01 cá nhân nước ngoài (th ời gian có mặt tại Việt Nam là 100 ngày) các cá nhân này đều đã có b ản đăng ký người phụ thuộc theo mẫu số 16/ĐK-TNCN, ngoài ra Công ty còn thuê lao động không ký hợp đồng: 02 người (trong đó có một cá nhân có bản cam kết theo mẫu số 23/CK-TNCN đề nghị cơ quan chi trả tạm thời chưa khấu trừ 10%). Theo số liệu được tổng hợp tháng 01/2011 từ bộ phận kế toán của Công ty như sau:

1. Lao động ký hợp đồng dài hạn

Đơn vị: Đồng

STTHọ và TênThu nhập chịu thuếĐăng ký  người phụ thuộc
1Tô Thanh Bình6.800. 0000
2Trần Thị Thanh7.500.0000
3Nguyễn Văn Trung6.500.0002
4Nguyễn Thị Bẩy4.600.0000
5Hoàng Thị Xinh5.900.0001
6Lê Hoài Nam6.660.0002
7Đỗ Anh Hoàng7.800.0001
8Trịnh Lan Anh7.800.0000

          TỔNG CỘNG ( 1 ): 52.560.000

 

2. Lao động ký hợp đồng trên 3 tháng < 1 năm

Đơn vị: Đồng

 

STTHọ và TênThu nhập chịu thuếĐăng ký người phụ thuộc
1Nguyên Thị Trinh3.600.0000
2Lê Anh Nguyên4.800.0000

TỔNG CỘNG ( 2 ) 8.400.000

 

3. Lao động là người nước ngoài (không cư trú)

 

Đơn vị: Đồng

 

STTHọ và TênThu nhập chịu thuếĐăng ký người phụ thuộc
1Jonh Lê Trần (1.000 USD)20.800.0000

                   TỔNG CỘNG ( 3) : 20.800.000                  tỷ giá: 20.800 đ/1USD

 

4. Lao động không ký hợp đồng:

Đơn vị: Đồng

STT

Họ và Tên

Thu nhập chịu thuế

Cam kết chưa khấu trừ 10%

    

1

Lê Thiên Hà

5.800. 000

x

    

2

Nguyễn Minh Thanh

7.500.000

0

    
 Cộng (4)

13.300.000

 
    

 

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI căn cứ số liệu trên thực hiện tạm giảm trừ gia cảnh cho đối tượng nộp thuế, người phụ thuộc theo đăng ký đối tượng nộp thuế, trên cơ sở thu nhập còn lại và biểu thuế lũy tiến từng phần để tính thuế đối với lao động ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên; cụ thể như sau:

 

1. Đối với lao động từ 3 tháng trở lên:

 

STTHọ và TênThu nhậpSố tiền đượcThu nhậpThuế TNCN 
chịu thuếgiảm trừtính thuếtạm Ktrừ 
   
       
1Tô Thanh Bình6.800. 0004.000.0002.800.000140.000 
       
2Trần Thị Thanh7.500.0004.000.0003.500.000175.000 
       
3Nguyễn Văn Trung6.500.0007.200.00000 
       
4Nguyễn Thị Bẩy4.600.0004.000.000600.00030.000 
       
5Hoàng Th ị Xinh5.900.0005.600.000300.00015.000 
       
6Lê Hoài Nam6.660.0007.200.00000 
       
7Đỗ Anh Hoàng6.800.0005.600.0001.200.00060.000 
       
8Trịnh Lan Anh7.800.0004.000.0003.800.000190.000 
       
9Nguyên Th ị Trinh3.600.0004.000.00000 
       
10Lê Anh Nguyên4.800.0004.000.000800.00040.000 
       
 Cộng60.960.00049.600.00013.000.000650.000 
       

2. Đối với cá nhân không cư trú, cá nhân không ký hợp đồng:

 

STTHọ và TênThu nhập chịuthuếThuế suấtThuế TNCN 
khấu tr 
     
      
1Jonh Lê Trần20.800.00020%4.160.000 
      
2Nguyễn Minh Thanh7.500.00010%750.000 
      
 Cộng28.300.000 4.910.000 
      

 

Tổng hợp số thuế TNCN phải khấu trừ:

 

STT

Họ và TênThu nhập chịu thuếThuế TNCN tạm Ktrừ
    
ICN có hợp đồng lao động  
    
1Tô Thanh Bình6.800. 000140.000
    
2Trần Thị Thanh7.500.000175.000
    
3Nguyễn Thị Bẩy4.600.00030.000
    
4Hoàng Th ị Xinh5.900.00015.000
    
5Đỗ Anh Hoàng6.800.00060.000
    
6Trịnh Lan Anh7.800.000190.000
    
7Lê Anh Nguyên4.800.00040.000
    
 Cộng44.200.000650.000
    
IICN không cư trú  
    
1Jonh Lê Trần20.800.0004.160.000
    
 Cộng20.800.0004.160.000
    
IIICN không ký hợp đồng  
    
1Nguyễn Minh Thanh7.500.000750.000
    
 Cộng7.500.000750.000
    
 Tổng cộng(I+II+III)72.500.0005.560.000
    

 

Như vậy, tháng 1/2011 phát sinh số thuế phải khấu trừ 5.560.000 đ > 5.000.000 đ, do vậy, Công ty khai nộp tờ khai thuế theo tháng, bắt đầu từ tháng 1/2011 và được áp dụng cho cả năm 2011:

 

TRUNC TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI lập tờ khai như sau:

Vì giao diện của Website có hạn chế về mặt diện tích nên Công ty kế toán Hà Nội chỉ có thể up phần kết quả theo các chỉ tiêu ( các bạn thông cảm nhé )

 

 

ĐVT

Số người/số tiền
chỉ tiêu

  

[21]

Người

9

[22]

Người

8

[23]

Người

1

[24]

VNĐ

95.060.000

[25]

VNĐ

60.960.000

[26]

VNĐ

13.300.000

[27]

VNĐ

20.800.000

[28]

VNĐ

72.500.000

[29]

VNĐ

44.200.000

[30]

VNĐ

7.500.000

[31]

VNĐ

20.800.000

[32]

VNĐ

5.560.000

[33]

VNĐ

650.000

[34]

VNĐ

750.000

[35]

VNĐ

4.160.000

 

 

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác