1

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh


Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Mẫu số B 02 – DNN. Ban hành theo QĐ số  48/2006 /QĐ-BT ngày  14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm …                       

                                Đơn vị tính:…………

CHỈ TIÊU

Mã số

Thuyết minh

Năm

nay

Năm

trước

A

B

C

1

2

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

01

IV.08

  
2. Các khoản giảm trừ doanh thu

02

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

(10 = 01 – 02)

10

4. Giá vốn hàng bán

11

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

(20 = 10 – 11)

20

6. Doanh thu hoạt động tài chính

21

7. Chi phí tài chính

22

  – Trong đó: Chi phí lãi vay

23

8. Chi phí quản lý kinh doanh

24

9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

(30 = 20 + 21 – 22 – 24)

30

  
10. Thu nhập khác

31

  
11. Chi phí khác

32

  
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32)

40

13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  (50 = 30 + 40)

50

IV.09

  
14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

51

  
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

(60 = 50 – 51)

60

 

Lập, ngày ……tháng……năm …..

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác