Còn hàng

Khoá Boki 2kyu - Kế toán thương mại trực tuyến qua zoom + Video recording

Đang cập nhật

Kế toán thương mại, là được nâng cao từ boki 3kyu

Ôn lại kiến thức boki 3kyu và sự khác biệt báo cáo tài chính của boki 2kyu và 3kyu

Giao dich mua bán hàng hóa và các chiết khấu giảm giá

- Các giao dịch liên quan đến các quyền lợi và nghĩa vụ khác: hối phiếu, credit, ghi chép sổ sách điện tử

Tiền mặt tiền gửi ngân hàng và điều chỉnh số dư

- Cổ phần, chứng khoán

- Giao dịch về tài sản cố định hữu hình và vô hình: mua, bán , thuê…

- Công ty cổ phần, phân chia cổ tức

- Thuế và điều chỉnh thuế

- Kế toán hợp nhất công ty mẹ con

Lên đầu trang